ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die bij de meubelhandelaar worden geplaatst.De bestelling is een eenzijdige koopbelofte en verbindt de besteller tot aankoop en betaling van de bij bestelling beschreven goederen, alsook tot betaling van de bestelde uitvoeringswerken. Onder meubelen verstaat men alle producten die tot het assortiment van de meubelhandelaar behoren.

 

Artikel 2: Omvang van de verplichtingen

Alle garantiebewijzen, prospectussen, publicitaire mededelingen, aanbiedingen, offertes en prijsvoorstellen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, niet verbindend. De verkoper kan ten allen tijde beslissen dat hij het erin beschrevene niet kan leveren en/of installeren en zulks zonder dat hij hiervoor een reden dient op te geven en zulks tot op de datum van de effectieve eigenlijke contractsluiting. De verkoper zal tevens niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen inzake constructie,maten, kleur door de fabrikant aangebracht.

 

Artikel 3: Prijs

De hoger vermelde prijs is vast en alles inbegrepen, behoudens uitdrukkelijk tegenstrijdig beding. Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of -plaats en/of -omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt (zie: “inlichtingen ten behoeve van de levering” alsook “opmerkingen”) krijgt de verkoper het recht extra kosten aan te rekenen. Indien vóór de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

 

Artikel 4: Leveringsdatum of -termijn

De leveringsdatum of -termijn moet aangegeven zijn en is van strikte toepassing. Indien geen precieze leveringsdatum of -termijn werd overeengekomen, dan bedraagt de uiterste leveringstermijn drie maanden vanaf de ondertekening van deze overeenkomst. Levert de verkoper de meubelen niet ten laatste op de leveringsdatum, of weigert de koper de meubelen ten laatste op deze datum in ontvangst te nemen, dan kan de benadeelde partij per aangetekend schrijven de uitvoering van de overeenkomst eisen binnen een termijn van drie weken. Indien de tegenpartij

in gebreke blijft dan heeft de benadeelde partij het recht om de afgesloten overeenkomst onmiddellijk te verbreken zonder voorafgaande ingebreke- stelling. In dit geval heeft ze het recht op een vergoeding voor de geleden schade. Wordt de overeenkomst ontbonden door de verkoper, dan heeft deze vanaf dit ogenblik het recht om de meubelen aan derden voort te verkopen. Indien de uiterste leveringsdatum op eenzijdig verzoek van de koper wordt verdaagd of uitgesteld, dan dient de koper 90% van de prijs te betalen. Eventuele bewaringskosten zullen worden doorgerekend bij de definitieve afrekening naar rato van 0,5 % per maand.

 

Artikel 5: onvoorzienbare omstandigheden

Artikel 4 is evenwel niet van toepassing ingeval de leveringsdatum niet kan worden nageleefd wegens normaal niet voorzienbare omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, en hij, binnen de 14 dagen nadat hij kennis had van het bestaan van deze omstandigheden, en ten laatste op de voorziene leveringsdatum, de koper hiervan verwittigt. In dit geval heeft de koper de keuze tussen de tijdelijke levering van (een) evenwaardig(e) vervangingsmeubel(en) of een evenwaardige vervangingsaankoop. Indien de tijdelijke terbeschikkingstelling van het (de) vervangingsmeubel(en) de 3 maanden overschrijdt, of ingeval van definitieve onmogelijkheid tot levering ten gevolge van overmacht, is de koop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden, behalve indien schriftelijk anders wordt overeengekomen. De koper kan niet worden verplicht een gedeeltelijke levering te aanvaarden van meubelen die één geheel vormen, behalve als hij speciale afwijkingen heeft gevraagd.

 

Artikel 6: Plaats van levering

De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen, dan geschiedt zij op het adres van de koper.

 

Artikel 7: Kwaliteit en gebreken

  1. Definitie

De verkoper waarborgt dat de meubelen gebruiksklaar zijn en vrij van alle zichtbare en verborgen gebreken. Hij verklaart dat de meubelen stroken met hetgeen in deze overeenkomst bepaald is, met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur en met de bestaande veiligheidsnormen. Elke niet-overeenstemming met deze gegevens wordt hierna “gebrek” genoemd. Worden niet als gebrek beschouwd, verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het “werken” van hout, voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

  1. Verhaalmiddelen

Betreft het een ernstig gebrek, dan heeft de koper de keuze tussen vervanging, ontbinding van de overeenkomst met terugbetaling van de daadwerkelijk gemaakte en bewezen kosten, en de terugbetaling van dat deel van de prijs dat overeenkomt met de ernst van het gebrek. Indien de koper de vervanging of ontbinding kiest, moet hij de verkoper op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. Uitzondering wordt echter gemaakt voor een ernstig gebrek bij de levering. In dit geval heeft de verkoper het recht zich te beperken tot een vervanging door een

identiek meubel, op voorwaarde dat die vervanging gebeurt:

- ofwel vóór de overeengekomen leveringsdatum;

- ofwel binnen een redelijke termijn expliciet overeengekomen door beide partijen.

Betreft het daarentegen een relatief klein en weinig belangrijk gebrek, dan kan de verkoper zich beperken tot een herstelling, op voorwaarde dat deze de normale bruikbaarheid en de (esthetische) waarde van de meubelen niet schaadt. Deze verhaalmiddelen vervallen indien het ingeroepen gebrek mede veroorzaakt is door een onoordeelkundige behandeling van/of onvoldoende zorg voor de geleverde meubelen, alsmede wanneer de meubelen niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming.

  1. Termijnen

De verkoper is aansprakelijk voor het gebrek dat bestaat bij de aflevering van de meubelen.Gebreken welke van bij de levering bestonden en welke de koper na controle redelijkerwijs kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard indien de koper aanwezig is bij de levering. Indien de koper niet aanwezig is bij de levering of indien de meubelen moeten worden uitgepakt of gemonteerd door de koper zelf, dan moet deze zijn eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan de verkoper en dit binnen de twee werkdagen na de levering. De koper dient de meubelen als een goed huisvader te onderhouden en te gebruiken. Andere gebreken die zich manifesteren binnen 2 jaar na levering, dient de koper binnen de 2

maanden na het ontdekken ervan bij de verkoper schriftelijk mee te delen. In dit geval dient de koper te bewijzen dat het gebrek bestond bij de levering. Na de termijn van twee jaar zijn de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Indien de verkoper hieraan geen gevolg geeft, is art. 13 van toepassing.

  1. Meubelwaarborg

Blijkt dat de kwaliteit onvoldoende is (zichtbare gebreken die tijdens levering reeds bestonden, zijn uitgesloten), dan wordt volgende basisgarantie gegeven.

  1. gedurende het eerste jaar na de levering wordt het meubel door de leverancier op zijn kosten hersteld of indien reparatie niet mogelijk is, vervangen door een identiek meubel. Het afhalen en terugbrengen gebeurt op kosten van de handelaar. Indien vervanging zich opdringt, maar geen identiek meubel voorhanden is, dan zal een ander gelijkwaardig (zelfde of vergelijkbare kostprijs ) meubel ter beschikking worden gesteld.
  1. Gedurende het tweede jaar na de levering, wordt het meubel ook door de meubelhandelaar op zijn kosten hersteld of vervangen, en zijn ophalings- en transportkosten ten zijnen laste, maar wordt een bijdrage van de koper gevraagd, ten belope van 1/3 van de totale kosten.
  1. Gedurende het derde jaar geldt dezelfde garantie, maar wordt de bijdrage van deconsument op 2/3 gebracht.Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing in geval van solden of uitverkoop.Deze bijzondere garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan artikel 8 A en B en aan de wettelijke bepalingen.

 

Artikel 8: Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht heeft plaats op het ogenblik van de levering. Zolang demeubelen niet geleverd zijn, valt elk risico wegens verlies of beschadiging ten lastevan de verkoper. De verkoper kan echter onder de rubriek “Aantekeningen” (zievoorzijde) bepalen dat de eigendomsoverdracht slechts zal geschieden bij volledigebetaling.

 

Artikel 9 : Geschillen

Huidige overeenkomst en de geschillen tussen de verkoper en de koper worden beheerst door het Belgisch recht.Voor alle betwistingen in verband met de interpretatie en/of de uitvoering van de verkoopovereenkomst zijn enkel de Rechtbanken te Antwerpen bevoegd.